Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Skórowie
16491
post-template-default,single,single-post,postid-16491,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzeniem nowych regulacji prawnych uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą pracowały bez zmian.

W naszej szkole w klasach IV-VIII nauka będzie się odbywała za pomocą Platformy Office 365, lekcje będą prowadzone w aplikacji Teams.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje, które będą pojawiały się na szkolnym fanpagu oraz czytać wiadomości, które będą przesyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Poniżej umieszczamy „Regulamin Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie dotyczący organizacji zajęć od 26 października 2020r.”.

 Podstawa prawna

§1

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.1845)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz.410)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedmiot regulaminu

§2

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji zajęć od 26 października 2020r., prawa i obowiązki uczniów Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie i ich rodziców w zakresie korzystania z lekcji on-line i innych platform internetowych oraz zadania pracowników szkoły w tym okresie.

Praca oddziałów przedszkolnych, klas I-III, nauczycieli specjalistów

§3

 1. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych i klas I-III prowadzą zajęcia stacjonarnie, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

2. Nauczyciel-logopeda, bibliotekarze, wychowawcy świetlicy pracują stacjonarnie, zgodnie z dotychczasowym przydziałem godzin. W miarę możliwości dostosowują swoją pracę do potrzeb uczniów i szkoły.

3. Pedagog szkolny:

-organizuje konsultacje stacjonarnie lub on-line

-świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania pandemii, w szczególności otacza opieką uczniów, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa

-otacza opieką i udziela wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego

-udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego

-wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu problemów i możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

Organizacja zajęć w klasach IV-VIII

§4

1. Od 26 października 2020r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizacja niektórych zadań szkoły oraz podstawy programowej w klasach IV-VIII odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Nauka zdalna z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się według dotychczasowego planu zajęć. Zajęcia odbywają się na platformie Office 365, w aplikacji Microsoft Teams. Lekcja trwa 30 minut.

3. Link zapraszający uczniów na zajęcia zdalne nauczyciel umieszcza w zakładce „Kalendarz” w aplikacji Teams. Wszystkie niezbędne materiały, pliki do wykorzystania na zajęciach lub do pracy samodzielnej nauczyciele przekazują uczniom również za pomocą tej aplikacji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesyłania materiałów przy użyciu aplikacji Messenger lub bezpośredniego przekazywania uczniowi. Podczas spotkania on-line nauczyciel powinien objaśnić uczniom treści i zadania , które będą musieli wykonać w późniejszym czasie podczas nauki samodzielnej. Musi przy tym brać pod uwagę to, by nie obciążać nadmiernie uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami oraz zbyt długą pracą przed monitorem komputera.

 • Udział w zajęciach jest dla uczniów obowiązkowy, obecność odnotowywana jest w e-dzienniku.
 • W razie problemów technicznych związanych z połączeniem i udziałem w zajęciach lub z powodu innych istotnych sytuacji uniemożliwiających wzięcie udziału w lekcji on-line, uczniowie powinni skontaktować się z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą.
 • Nauczyciele podczas nauki zdalnej mają obowiązek monitorowania postępów w nauce poszczególnych uczniów i informowania o osiągniętych wynikach rodziców/opiekunów za pomocą e-dziennika, telefonicznie lub podczas spotkań on-line z rodzicami czy konsultacji indywidualnych
 • W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 • Rodzice kontaktują się z nauczycielami lub wychowawcami poprzez e-dziennik lub telefonicznie.
 • Wychowawcy ściśle współpracują z nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz rodzicami, monitorują obecność uczniów na zajęciach i ich postępy w nauce, pomagają w organizacji konsultacji dla uczniów i rodziców.
 • W szkole istnieje możliwość wypożyczenia komputera dla najbardziej potrzebujących uczniów na czas nauki zdalnej.
 • Rodzice powinni zapewnić uczniom odpowiednie warunki do uczestniczenia w zajęciach zdalnych (najkorzystniejsze jest rozproszone światło dzienne padające z lewej strony ucznia, stanowisko do pracy z wykorzystaniem komputera powinno być dostosowane do ucznia, pomieszczenie regularnie wietrzone, w razie możliwości nie powinny znajdować się w pobliżu osoby postronne oraz inne bodźce mogące wpływać na skupienie dzieci, niezbędne są około 15 minutowe przerwy w pracy, krótki relaks, ćwiczenia między zajęciami).

16. W czasie trwania lekcji on-line oraz użytkowania platformy Office 365, Vulcan lub innych, co do zasady zgodnie z art. 81 ust 1 Prawa autorskiego ( Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83, ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych), nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku, bez zgody osoby na nim przedstawionej między innymi nauczycieli, uczniów, rodziców, co oznacza zakaz nagrywania i fotografowania nauczyciela oraz uczestników zajęć.

a) W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia lub rodzica zakazu rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia osoby nagrywanej bądź sfotografowanej przysługuje roszczenie wymienione w art. 78 ust, 1 ( Dz.U 1998 Nr 24 poz. 83 ustawa z dnia 4 lutego 1998 o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

 • Żądanie zaniechania rozpowszechniania wizerunku
 • Usunięcia skutków niezgodnego z prawem rozpowszechniania
 • Żądanie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia lub przekazania określonej sumy pieniędzy na wskazany cel społeczny.

b) Jednocześnie osobie, której dane dotyczą , przysługuje prawo do złożenia na działanie będące niezgodnym z prawem przetwarzaniem jej wizerunku skargi do organu nadzorczego, a także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

c) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie zawiadomi właściwe w sprawie organy ścigania.

d) Rodzic lub  uczeń, który naruszył zakaz rozpowszechniania wizerunku bez stosownej zgody zarejestrowanego w trakcie trwania lekcji on-line, zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

      e) Obowiązuje odpowiedzialność Rodziców i za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych    popełnionych przez ich dzieci zgodnie z zapisami  Kodeksu Cywilnego.

f) Każda osoba, która bierze udział w lekcji on-line oraz użytkująca platformy Office 365, Vulcan oraz innych, oświadcza, iż tym samym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

      17. Zakaz nie dotyczy opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą jest prowadzona lekcja on-line jak i za pomocą narzędzi w celu utrwalenia materiałów z lekcji,  które mogą być przydatne w późniejszym etapie rozwiązywania zadań/ prac domowych  itp.

Postanowienia końcowe

§5

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.