STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LUCJANA KOWALSKIEGO
W SKÓROWIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie, zwana dalej Szkołą.
Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i jest zgodny z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
Szkoła prowadzi oddziały:
I etapu edukacyjnego – klasy 1-3;
II etapu edukacyjnego – klasy 4-8;
wychowania przedszkolnego.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Siedziba Szkoły znajduje się w Skórowie 13a.
Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy.
Szkoła wydaje świadectwa ukończenia Szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne
i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz zasadach ogólnych postępowania administracyjnego.
6. Organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów określają przepisy rozdziału 9.
7. Do uczniów i rodziców oddziałów i klas, o jakich mowa w ust. 6 mają zastosowanie odpowiednio rozdziały 9 i 10. W zakresie tam nieuregulowanym należy stosować zapisy pozostałych rozdziałów statutu.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§ 2
Cele i zadania Szkoły są zgodne z normami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, Konwencji o prawach dziecka oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawa.
W nauczaniu i wychowaniu Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki, rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.
Szkoła podejmuje działania zgodne z wymaganiami państwa i osadzone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Cele Szkoły to:
umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz do dalszego kształcenia;
kształcenie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem ich wrodzonego potencjału rozwojowego;
kształtowanie środowiska wychowawczego ucznia sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w przepisach prawa, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
zapewnianie uczniom opieki odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły.
Cele wymienione w ust. 3 społeczność Szkoły osiąga poprzez realizację procesu nauczania i uczenia się, który określają:
szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy treści o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
5. Do zadań Szkoły umożliwiających osiąganie celów określonych w ust. 3 należy w szczególności:
pełna realizacja programów nauczania, dostosowująca treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;
pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promująca zdrowy styl życia i skutecznie zapobiegająca współczesnym zagrożeniom;
umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
organizacja zajęć zastępczych w wypadku nieobecności nauczyciela.

§ 3
1. W zakresie wolontariatu Szkoła:
prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów;
stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza Szkołą na podstawie zawartych porozumień lub umów również na terenie Szkoły;
organizuje własne działania w zakresie wolontariatu i włącza w nie uczniów.
Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia.

§ 4
Szkoła zapewnia uczniom konieczną pomoc pedagogiczną poprzez:
rozpoznawanie trudności dziecka i ucznia przez nauczyciela, pedagoga i innych specjalistów zatrudnionych w Szkole;
umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, odkrywania i doskonalenia wrodzonych zdolności, realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie;
organizowanie, w zależności od potrzeb i zaleceń współpracujących ze Szkołą właściwych poradni psychologiczno – pedagogicznych zajęć specjalistycznych;
objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych oraz objętych nauczaniem indywidualnym;
porady dla uczniów;
porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców.
Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają odrębne przepisy.

§ 5
Szczegółowe programy, formy i zasady realizacji zadań Szkoły określają zarządzenia, regulaminy lub instrukcje ustalane przez Dyrektora, po zasięgnięciu, zgodnie z kompetencjami, opinii odpowiednio: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.

Akty wewnętrzne wymienione w ust.1 są podawane do wiadomości w formie pisemnej w księdze zarządzeń lub poprzez dziennik elektroniczny.

Rozdział 3
Organy szkoły
§ 6
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem, utworzonym zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo oświatowe, posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w ustawie oraz innych przepisach i działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
Rada rodziców jest organem szkoły powołanym na podstawie art. 83 Ustawy, którego kompetencje są określone w art. 84 Ustawy i innych przepisach.
Do kompetencji, o których mowa w ust. 2 należy również:
– uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;
– opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły organowi prowadzącemu szkołę;
– organizowanie przedsięwzięć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz Szkoły oraz gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców;
– występowanie do dyrektora Szkoły lub rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
Radę rodziców reprezentuje zarząd, którego strukturę oraz szczegółowe kompetencje a także sposób wyłaniania członków Zarządu określa regulamin rady rodziców.
W zarządzie rady rodziców winni być reprezentowani przedstawiciele wszystkich etapów kształcenia tj.: oddziałów przedszkolnych, klas 1-3 oraz klas 4-8.
Samorząd uczniowski jest organem Szkoły powołanym i posiadającym uprawnienia określone w art. 85 Ustawy.
Rada samorządu uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i opracowuje regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.
W radzie samorządu winni być reprezentowani uczniowie wszystkich oddziałów II etapu edukacyjnego, tj. klas 4-8.

Rozdział 4
Organizacja szkoły
§ 7
Zajęcia lekcyjne (godzina lekcyjna) – trwają 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji dyrektora czas prowadzenia zajęć lekcyjnych może zostać skrócony – do 30 minut, lub wydłużony – do 60 minut z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Zmiana czasu trwania zajęć, o jakiej mowa w ust. 1, jest ogłaszana pisemnie poprzez dziennik elektroniczny i/lub księgę zarządzeń przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 20 minut.
Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według zatwierdzonego przez dyrektora harmonogramu.
Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych uczniów.

§ 8
W Szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony przez dyrektora.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji
w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające wnioski i rekomendacje, podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym.

§ 9
Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną i bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Do form pomocy, o jakiej mowa w ust 1 należą:
zajęcia rozwijające uzdolnienia;
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
zajęcia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
zindywidualizowana ścieżka kształcenia – wymaga wskazania tej formy dla ucznia w opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu;
porady, konsultacje, warsztaty.
3. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki, indywidualnego programu na zasadach określonych w Ustawie.

§ 10
Szkoła korzysta z wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie doskonalenia kompetencji pedagogicznych nauczycieli.
Szkoła umożliwia pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzenie obserwacji w naturalnym środowisku ucznia.
Szkoła na wniosek poradni udziela informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym.
Szkoła tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców z pracownikami poradni mających na celu wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.
Szkoła korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgodnionych między Szkołą a poradnią.

§ 11
1. W Szkole prowadzona jest stołówka, z której nieodpłatnie korzystają uczniowie wytypowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Pozostali uczniowie i pracownicy Szkoły mogą korzystać z posiłków po uiszczeniu opłaty ustalonej przez prowadzącego stołówkę.

§ 12
1. Szkoła zapewnia uczniom miejsce świetlicowe.
2. Czas pracy świetlicy ustalany jest odpowiednio do potrzeb dzieci dojeżdżających.

§ 13
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

Rozdział 5
Współdziałanie rodziców i nauczycieli
§ 14
Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Rodzice mają prawo do:
– zapoznania się z wewnątrzszkolnymi oraz przedmiotowymi zasadami oceniania;
– rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce ich dziecka;
– uzyskania informacji dotyczących wychowania i kształcenia ich dziecka;
– uczestnictwa w wyborach do odpowiednich organów Szkoły.
3. Szkoła oczekuje od rodziców:
pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, zielone szkoły, uroczystości itp.) i w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych – na miarę możliwości rodziców, zarówno w odniesieniu do Szkoły, jak i oddziału;
współpracy w budowaniu poprawnych relacji między rodzicami a pracownikami Szkoły;
przedstawiania Szkole swoich konstruktywnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących jej funkcjonowania.

Rozdział 6
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
§ 15
Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły określają odrębne przepisy.
Liczbę pracowników Szkoły ustala dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny.
Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników Szkoły ustala dyrektor w imiennym przydziale czynności.
Dyrektor Szkoły powołuje społecznego zastępcę, któremu przydziela zakres obowiązków i uprawnień.
O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności, o którym mowa w ust. 3, decyduje w sposób autonomiczny pracownik.

§ 16
Do zakresu działań wszystkich pracowników Szkoły należy w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz niniejszym statutem.
Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;
2) obowiązek doskonalenia umiejętności dydaktycznych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
3) rzetelne, systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki zajęć lekcyjnych);
4) punktualne rozpoczynanie zajęć i terminowa realizacja powierzonych zadań;
5) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia;
Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy:
opieka nad powierzonym mu oddziałem, w tym zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczniami a społecznością szkolną;
poznanie środowiska uczniów swojego oddziału;
koordynowanie oddziaływań wychowawczych nauczycieli uczących w danym oddziale;
tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole uczniów;
współpraca z rodzicami uczniów oraz włączanie ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału
i Szkoły.
Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy:
organizacja i realizacja działań wychowawczo-opiekuńczych świetlicy szkolnej;
opieka nad uczniami korzystającymi z opieki świetlicy, w tym zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczniami a społecznością szkolną;
tworzenie warunków zapewniających właściwe relacje interpersonalne w zespole uczniów;
Pedagog szkolny wykonuje zadania w zakresie:
zbierania informacji na temat funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej;
zbierania informacji na temat procesów grupowych;
koordynowania działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
przygotowania opinii dotyczących funkcjonowania ucznia w Szkole;
występowania z ramienia Szkoły jako pełnomocnika ucznia;
organizowania i koordynowania działań Szkoły związanych w funkcją opiekuńczą, w tym pomocy materialnej.

§ 17
W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad higieny pracy;
rzetelne wykonywanie obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności);
przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności statutu Szkoły, regulaminu pracy;
poszanowanie mienia szkolnego;
przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
Zależność służbową pracownika wyznacza się zgodnie z jego stanowiskiem pracy w strukturze organizacyjnej Szkoły.

Rozdział 7
Prawa i obowiązki uczniów
§ 18
Uczeń jest zobowiązany do świadomego i odpowiedzialnego używania urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, tj. telefonów komórkowych, smartfonów, cyfrowych aparatów fotograficznych itp. Przez świadome i odpowiedzialne używanie rozumie się korzystanie z wyżej wymienionego sprzętu:
po uzyskaniu zgody nauczyciela sprawującego opiekę;
na wyraźne polecenie nauczyciela sprawującego opiekę;
wykonywanie zdjęć tylko na wyraźną prośbę bądź po uzyskaniu zgody nauczyciela sprawującego opiekę;
4) upublicznianie efektów używania gadżetów, tj. filmów, nagrań, zdjęć tylko za zgodą zainteresowanych osób.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów regulują odrębne przepisy szkolne.

Rozdział 8
Szczegółowe warunki i sposób oceniania
§ 19
Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciele przekazują uczniom w pierwszym tygodniu na zajęciach z danego przedmiotu lub bloku przedmiotowego albo na godzinie z wychowawcą potwierdzając to wpisem w dzienniku lekcyjnym. Rodzice otrzymują te informacje za pośrednictwem wychowawcy na zebraniu, które powinno być przeprowadzone nie później niż do końca września.
Przyjmuje się, że postępowanie Szkoły opisane w ust. 3, oznacza, że wszyscy uczniowie i ich rodzice skutecznie otrzymali informacje, o których mowa w ust. 1 i 2.
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu. Zmiana zasad wymaga uchwały rady pedagogicznej.

§ 20
Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu stycznia. W przypadku, gdy ostatni tydzień stycznia wypada w czasie ferii zimowych, klasyfikację śródroczną przeprowadza się w pierwszym tygodniu po feriach.

Rozdział 9
Oddziały przedszkolne
§ 21
Szkoła prowadzi kształcenie w oddziałach przedszkolnych.
Oddziały przedszkolne pracują przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 13.00
Przerwy w pracy oddziału przedszkolnego pokrywają się z czasem trwania ferii letnich i zimowych oraz przerw świątecznych o jakich jest mowa w przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego.
Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat.
Rekrutację do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy.

§ 22
Cele i zadania

Celem oddziału przedszkolnego jest:
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości
z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;
doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;
wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Zadaniem oddziału przedszkolnego jest:
zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego stopnia rozwoju;
zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
nabywanie przez dziecko kompetencji językowej;
5) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;
6) zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka, w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych;
3. Szczegółowe cele i zadania oddziałów przedszkolnych określa Ustawa oraz akty prawne wydane na jej podstawie.

§ 23
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza szkołą

Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele.
Rozkład dnia uwzględnia równomiernie rozłożenie zajęć w ciągu całego pobytu w oddziale przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu.
Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
Dzieci korzystają z biblioteki, świetlicy szkolnej, zajęć logopedycznych.
W trakcie zajęć poza terenem Szkoły w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub rekreacyjnej (spaceru) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym.

§ 24
Organy oddziału przedszkolnego

Organy oddziałów przedszkolnych są wskazane w rozdziale 3 za wyjątkiem samorządu uczniowskiego.
Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji
w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 Ustawy.
Przedstawiciel rady oddziałowej, o której mowa w ust. 2 wchodzi w skład rady rodziców.

§ 25
Organizacja oddziału przedszkolnego

Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie jest zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli.
Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo po 5 godzin dziennie. W oddziale „0” czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 22 godziny.
Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych dzieci – nie dłużej niż 30 minut.
Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania dzieci oraz oczekiwania rodziców ustalają szczegółowy plan pracy oddziału.
Na wniosek rodziców w oddziałach przedszkolnych mogą być organizowane zajęcia z religii na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 26
Zakres zadań nauczycieli

Planując i realizując pracę wychowawczo-dydaktyczną, nauczyciele oddziału przedszkolnego:
tworzą warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie swoich wychowanków;
wspierają rozwój aktywności poznawczej dziecka;
współpracują z pedagogiem, logopedą;
współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych;
doskonalą metody pracy z dziećmi, podnoszą swoją wiedzę pedagogiczną, uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego;
prowadzą dokumentację przebiegu swojej pracy.
Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli regulują zapisy rozdziału 5.

§ 27
Prawa i obowiązki wychowanka

Prawa i obowiązki wychowanków oddziału przedszkolnego:
Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:
właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i/lub psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności osobistej;
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania.
Wychowanek oddziału przedszkolnego ma obowiązek:
szanowania wytworów innych dzieci,
podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
przestrzegania zasad higieny osobistej.
Dziecka będącego w oddziale przedszkolnym nie dotyczą zapisy rozdziałów: 7, 8.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 28

Traci moc statut Szkoły z dnia 01.09.2017r. przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły.
Statut wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.