Konsultacje - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Skórowie
16370
post-template-default,single,single-post,postid-16370,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Konsultacje

Od 25 maja 2020r. w naszej szkole prowadzimy konsultacje dla uczniów klasy VIII, przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną terminy egzaminu uległy zmianie i według najnowszego rozporządzenia odbędą się w dniach 16-18 czerwca.

Harmonogram konsultacji:

-poniedziałek 10.00-11.30 matematyka

-środa 10.00-11.30 język angielski

-piątek 10.00-11.30 język polski.

Prowadzenie konsultacji w tych nietypowych warunkach sprawiło, że musieliśmy ustalić pewne zasady, które obowiązują wszystkich uczestników zajęć.

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się i stosowanie do poniższych regulacji:

  1. Konsultacje dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie są  dobrowolne. Transport rodzice organizują we własnym zakresie.
  2. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Rodzic, posyłając ucznia na konsultacje, wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka. W przypadku podejrzenia, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel lub pracownik obsługi informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
  3. Podczas zajęć obowiązują: 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 metra odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć  w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedną osobę.
  4. W grupie zgodnie z rozporządzeniem może przebywać do 12 uczniów (jeżeli pozwalają na to warunki lokalowe). W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwie.
  5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest korzystać każda osoba wchodząca do szkoły. W drodze do i ze szkoły ucznia obowiązują środki ochrony osobistej np. maseczka.
  6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający ucznia do szkoły oraz odbierający go ze szkoły muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice), jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do szkoły) zarówno podczas odprowadzania, jak i odbierania uczniów.
  7. Konsultacje prowadzone są wg harmonogramu stworzonego przez dyrektora szkoły. Zabrania się organizowania zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.
  8. Zarówno przed, jak i po zajęciach, uczeń nie kontaktuje się z innymi osobami. Podczas zajęć uczeń przestrzega wszelkich zasad sanitarnych i stosuje się do zaleceń nauczyciela.  Bezpośrednio po zajęciach uczeń opuszcza szkołę.

Od przyszłego tygodnia planujemy wprowadzić konsultacje również z innych przedmiotów dedykowane wszystkim uczniom kl.I-VIII. Informacje o zapotrzebowaniu na takowe zajęcia prosimy zgłaszać do wychowawców klas. Na tej podstawie zostanie stworzony harmonogram spotkań.