Egzaminy ósmoklasistów tuż, tuż... - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Skórowie
16385
post-template-default,single,single-post,postid-16385,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-15.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Egzaminy ósmoklasistów tuż, tuż…

W przyszłym tygodniu uczniowie klasy ósmej przystąpią do pierwszego ważnego w ich życiu egzaminu.

Przypominamy harmonogram:

Język polski – 16. czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 9:00 – 120 minut

Matematyka – 17. czerwca 2020 r. (środa), godz. 9:00 – 100 minut

Język obcy (angielski) – 18. czerwca 2020r. (czwartek), godz. 9:00- 90 minut.

Uczeń:
1.  na egzamin zgłasza się z legitymacją szkolną (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. dowodem osobistym, paszportem, kartą motorowerową…), najpóźniej o godzinie 8.30.

2.  pisze egzamin w wyznaczonej sali
3.  w jego obecności przewodniczący lub członek komisji losuje numer stolika
4. przynosi czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych), linijka tylko na matematykę
5. może na salę wnieść małą butelkę wody

6. nie może na egzamin wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz z nich korzystać

8. nie powinien opuszczać sali w trakcie egzaminu (tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach)

9. ma prawo do dodatkowych 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi już po czasie trwania egzaminu.

10. samodzielnie rozwiązuje zadania na egzaminie ósmoklasisty

11. może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej

12. uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Trzeba być punktualnym-  po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

Przypominamy, że zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi polega na zamalowaniu kratki z wybraną odpowiedzią. Nanoszenie poprawek polega na otoczeniu kółkiem niepoprawnej odpowiedzi oraz zamalowaniu kratki z poprawną.

 Należy pamiętać, że na egzaminie obowiązuje strój galowy.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 31 lipca.

Ze względu na stan epidemii zachować należy szczególne środki ostrożności:

-Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

-Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

-Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

-Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

-Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

-Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

*podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

*wychodzi do toalety

*kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

-Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą  egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Uczniom klas ósmych życzymy powodzenia na egzaminach 🙂