Zapraszamy rodziców dzieci 6-letnich do składania wniosków o przyjęcie do klasy I i kontynuację edukacji w klasie I Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie. Poniżej obowiązujące terminy rekrutacji.

Wnioski dostępne są w sekretariacie szkoły. W późniejszym terminie umieścimy je również na naszej stronie internetowej.

W związku z brakiem zarządzenia dotyczącego rekrutacji do oddziałów przedszkolnych działających przy naszej szkole, nie możemy na razie rozpocząć przyjmowania wniosków do oddziałów przedszkolnych. Jeżeli organ prowadzący podejmie inną decyzję, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu     rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków przez rodziców/opiekunów dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w obwodzie szkoły, której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację nauki w klasie Iod 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r.——
Składanie wniosków przez rodziców/opiekunów dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym spoza obwodu szkoły , której dziecko mieszka, wniosków przyjęcie  do klasy pierwszej od 20.04.2022 r. do 06.05.2022 r. od 21.06.2022 r. do 30.06.2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie oraz weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 09.05.2022 r. do 10.05.2022 r. od 01.07.2022 r. do 04.07.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych11.05.2022 r.05.07.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 12.05.2022 r. do 19.05.2022 r. od  06.07.2022 r. do  13.07.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych23.05.2022 r.15.07.2022 r.